Programma
Contact Informatie


Boven Y Partij
Gutserstraat 65
1033 RR Amsterdam

Email: info@bovenypartij.nl


Tel: (020) 633 55 22
Fax: (084) 734 91 78

Programma

Onderwijs

Leren wordt steeds belangrijker in onze maatschappij, we leven namelijk in een kenniseconomie waarin de meest ontwikkelde kandidaat de beste arbeidsplaats bemachtigd. Daarom is doorleren en verder ontwikkelen een must.

Op scholen en in buurten moeten vertrouwenspersonen worden aangesteld waar jongeren met hun verhaal of probleem terecht kunnen, zonder meteen doorverwezen te worden naar een doolhof van hulpverleningstrajecten, waar alles bespreekbaar is behalve het probleem zelf. Elk nieuwe initiatief voor echt probleemoplossing dient door het Stadsdeel Amsterdam Noord ondersteund te worden.

Ondersteunend onderwijs moet mogelijk zijn, zonder dat een scholier direct een etiketje opgeplakt krijgt. Dit kan de scholier in de toekomst namelijk in de weg komen te staan. Een goed voorbeeld hiervan is het ‘rugzakje’ in het basisonderwijs, waarbij achterstanden kunnen worden ingelopen, zodat er voor de scholier een goede doorstroom kan plaatsvinden naar het voortgezet onderwijs.

Voortijdig schooluitval en schoolverzuim spelen tegenwoordig helaas nog een grote rol in Amsterdam Noord. Dit moet zo snel mogelijk teruggedrongen worden en uiteindelijk worden tegengegaan. Het doen van onderzoek naar de oorzaak en omvang van dit probleem is dan ook binnen het Stadsdeel Amsterdam Noord noodzakelijk.

In Stadsdeel Amsterdam Noord zijn verschillende vormen van onderwijs vertegenwoordigd, namelijk: basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo-opleidingen. Om de doorstroom van het mbo naar het hbo te stimuleren wil de Boven Y Partij hoger onderwijs in Amsterdam Noord. Ook wil de Boven Y Partij bedrijven stimuleren tot het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor mbo- en hbo studenten in Amsterdam Noord.

De Boven Y Partij vindt dat er altijd de mogelijkheid van voor- en naschoolse opvang moet zijn, ouders moeten zich niet in duizend bochten hoeven te wringen als zij werk/kind combineren.

Werkgelegenheid
In tijd van crisis moeten we de werkgelegenheid omzetten in werk ervaringsplekken. Iedereen die kan werken, ondersteunen op weg naar betaalde arbeid in de maatschappij. Seniorencomplexen, ziekenhuizen, groenvoorzieningen, openbare ruimte, scholen, ouderenvervoer etc. schreeuwen om personeel. Er moet een strikte controle komen op mensen die hier niet aan mee willen werken. Belemmeringen die iedere werkzoekende oproept om een baan te vinden moeten worden uitgesloten van een uitkering. Hierdoor helpen we mensen uit de armoede te komen en er weer bij te horen, maar een flinke duw in de rug van de overheid is dringend nodig. De Boven Y Partij gaat zich meer inspannen voor betaald werk.

Er moeten meer mensen geholpen worden om een eigen bedrijf op te zetten, met gelijke rechten en minder regels. De opstapper uit de centrale stad moet ook worden ingezet voor Noord.

Beloon bedrijven met minder bureaucratie, die blijvend investeren in personeel uit Noord, boven bedrijven die alleen geïnteresseerd zijn in de goedkoopste krachten en deze steeds weer inruilen voor andere goedkope krachten.

Bedrijven die zich in Noord willen vestigen, dienen actief benaderd te worden en te worden gestimuleerd bewoners uit Noord in dienst te nemen. De Boven Y Partij wil dat mensen die de overgang van een uitkering naar vast werk maken, dezelfde ‘bescherming’ blijven genieten als mensen in een uitkeringssituatie en zij mogen er qua inkomen niet op achteruit gaan. De Boven Y Partij wil om de werkgelegenheid in Noord te vergroten en de werkeloosheid terug te dringen alle overheidsopdrachten en werkzaamheden in de openbare ruimte laten invullen door Noord Amsterdammers. De Noord Amsterdammer zal hierdoor meer betrokken zijn met zijn directe omgeving en deze dus ook meer respecteren.

Amsterdam Noord is aantrekkelijk voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) en dat moet het ook absoluut blijven. Het MKB verdient een bijzondere plek in Noord. Noord kan niet zonder het MKB!

Veiligheid
De leefbaarheid en veiligheid van buurten is een belangrijk aandachtspunt van de Boven Y Partij. Bewoners moeten zich thuis- en vooral veilig voelen.

De Boven Y Partij is voor meer politietaken buiten het bureau. De Boven Y Partij wil gericht informatief onderwijs op de middelbare scholen door politiefunctionarissen met betrekking tot criminaliteit en de gevolgen hiervan voor onze maatschappij.

Leven in een prettige en veilige omgeving doen wij samen, alle vormen van overlast in de openbare ruimte dienen te worden aangepakt en zwerfvuil moet worden tegengegaan.

Stadsdeelorganisatie
De Boven Y Partij gaat zorgen voor korte directe lijntjes naar de bewoners. Dit om te voorkomen dat bewoners van Amsterdam Noord in een bureaucratische tsunami terechtkomen.

De Boven Y Partij wil dat ambtenaren die langer dan vijf jaar hun functie uitoefenen worden herbeoordeeld, dit doen we door het prestatiegericht beoordelen van deze ambtenaren en het opsporen van spookambtenaren en overcomplete functies. Tevens is het noodzakelijk dat prestatiegericht wordt gemeten op de uitvoering van het beleid.

Bestuurlijke vernieuwing
De bewoner dicht bij het politieke besluitvormingsproces brengen, dat was de opzet van de deelraden. De bewoners van Noord die voor een commissievergadering of inspraakprocedure het Stadsdeelkantoor betreden hebben momenteel echt niet het gevoel dat zij met de door henzelf gekozen vertegenwoordigers spreken. Het is meer vechten tegen de deelraad, c.q. ambtenaren. Dit moet veranderen. Om te beginnen met de ontvangst van de insprekers, zij behoren al wat voorlichting gekregen te hebben over de procedure van de vergadering en vervolgens moeten zij tijdens commissievergaderingen als eerst het woord krijgen en bij sommige vergaderstukken met betrekking tot de direct betrokkenen, behoren deze vergaderpunten als eerste behandeld te worden en daarna pas de overige stukken.

De Boven Y Partij wil zo snel mogelijk in Noord een referendum verordening vastgesteld hebben.

De Boven Y Partij staat voor transparantie via internet over besluitvorming, klachten, rechtszaken, vergunningen en subsidies voor de inwoners van Amsterdam Noord.

Bewoners moeten meer invloed krijgen en vroegtijdig betrokken worden bij alle veranderingen in hun directe woonomgeving.

Erken bewonersorganisaties/platvormen als volwaardig gesprekspartner en laat hun advies/mening als zwaarwegend gelden.

Sociale structuren
Mensen mogen niet verloren raken in een doolhof van voorzieningen. Veel alleenstaanden en gezinnen die niet direct op familie kunnen rekenen, moeten we een vangnet kunnen bieden als daar behoefte aan is en niet meer van kastje naar de muur sturen in het sociale circuit of maanden op sociale wachtlijsten laten staan, maar aan onze bewoners direct hulp bieden. Vaak wordt schuldproblematiek pas gecreëerd als men in het sociale circuit komt, vaak door het sociale circuit zelf.

Subsidies
Subsidies moeten voor iedereen onder gelijke voorwaarden bereikbaar zijn en dient de sociale cohesie en integratie van buurten te bevorderen. Het verstrekken van subsidies dient transparant en toetsbaar te zijn en hiervan dient niemand te zijn uitgesloten. Subsidies worden alleen verstrekt op basis van goedgekeurde en beschreven projecten/activiteiten die toetsbaar zijn en een bijdrage leveren aan de behoefte van de bewoners in plaats van dat deze op voorhand worden toebedeeld aan organisaties. Eerst draagvlak en behoefte van bewoners, dan pas eventuele subsidie.

Sport
De Boven Y Partij is van mening dat laagdrempelige sportvoorzieningen van groot belang zijn, vooral voor onze jeugd en de vijftigplussers van ons Stadsdeel. Het is namelijk goed voor de ontwikkeling van de jeugd en de sociale contacten van de vijftigplussers. Met sport in teamverband leren zij met elkaar grenzen kennen, wat kan wel en wat kan niet. Sport is voor de jeugd een belangrijk onderdeel van sociale integratie.

Het stadsdeel moet meer aandacht steken om in samenwerking met sportverenigingen de jeugd van Noord stimuleren te gaan sporten. Dit zou moeten beginnen met voorlichting op scholen, belangrijk is dat ook ouders hierbij worden betrokken. De Boven Y Partij vindt het belangrijk dat alle basisschool leerlingen één jaar door het Stadsdeel gesubsidieerd lid kunnen worden van een sportvereniging. Hiermee wordt ook bijgedragen aan het tegenwoordig veel voorkomende probleem van overgewicht onder jonge kinderen. Er zal in overleg met sportclubs meer geïnvesteerd moeten worden in de opleiding van trainers en begeleiders. Sportende jeugd hoeft niet op straat te zwerven en dit heeft grote voordelen voor ons Stadsdeel. Voor de overige inwoners van ons Stadsdeel geld natuurlijk dat de sport betaalbaar moet blijven, zodat dit ook voor minima toegankelijk blijft.

Het huren van velden en sporthallen moet voor verenigingen en scholen betaalbaar blijven.

Jongeren
Sport en spel moet vanuit school een gratis aanbod zijn. Bij de overgang naar werk, moet sport en spel bereikbaar blijven voor de jeugd. In alle wijken willen wij kleine, omhekte sportveldjes. Het stadsdeel moet de jongeren motiveren en ruimte bieden om in hun wijk zichzelf te ontwikkelen en ontplooien op creatief, sociaal en sportief gebied. In plaats van het bedenken wat de jongeren nodig hebben moeten we luisteren naar de jongeren en ondersteunen dat ze ook participeren in hun eigen projecten. Als dit van binnenuit komt is het altijd beter dan van bovenaf bedacht! Als het stadsdeel in een vroeg stadium betrokken is bij onze jongeren kan het ook beter helpen met stageplaatsen en een leidende rol vervullen in het verlagen van voortijdige schoolverlaters en het terugdringen van werkloosheid onder jongeren.

Jongeren zijn de toekomst, daarom is het belangrijk dat er met in plaats van over jongeren wordt gesproken. Vernieuwende particuliere initiatieven aangaande ondersteuning van jongeren met betrekking tot de toekomst van deze jongeren, moeten vanuit het Stadsdeel Amsterdam Noord ondersteuning krijgen.

Ouderen
We moeten de ouderen in Amsterdam Noord blijven betrekken bij de huidige en toekomstige plannen over de leefbaarheid in Noord. Hun levenservaring is van onschatbare waarde voor de toekomst.

Woonverbeteringen aanpassen aan het huidige, moderne leven. Niet verplaatsen om te verplaatsen, niet verbouwen om te verbouwen. Laat deze oudere bewoners van hun leven genieten en bestook ze niet met allerlei fantastische voorstellen in hun voordeel. Maar gewoon, eenvoudig toegankelijke hulp aanbieden.

Het is een recht zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, geen verplichting. Er moeten meer woningen komen voor onze ouderen die beschermd willen wonen in een WIBO-woning. Om deze reden zouden woningbouwverenigingen moeten worden verplicht in alle nieuw te bouwen woningen en woningen die worden gerenoveerd, voorzieningen te plaatsen waardoor mensen op latere leeftijd en/of bij gezondheidsproblemen hier langer zelfstandig kunnen blijven wonen, zonder dat zij door een bureaucratische rompslomp heen moeten. Het voordeel van het aanbrengen van deze standaard voorzieningen is dat dit in meerdere situaties dienstbaar kan zijn, zoals: na een operatie, in geval van tijdelijke handicap na bijvoorbeeld een val etc. Het aanbrengen van liften in bestaande complexen moet met vaart ter hand worden genomen.

Zoals eerder al is aangehaald bij het onderwerp jongeren, wil de Boven Y Partij praten met in plaats van over ouderen en particuliere initiatieven die de kwaliteit van het leven verhogen ondersteunen. Een laagdrempelig buurtvertrouwenspersoon zou er voor iedereen, dus ook voor onze ouderen in de buurt moeten zijn.

De Boven Y Partij is voor het uitbreiden van de mantelzorg. Veel senioren verkeren momenteel in een sociaal isolement, het instellen van preventief huisbezoek om dit te doen afnemen is een goed initiatief.

De Boven Y Partij is voor het oprichten van leefcomplexen waarbij in één complex seniorenhuisvesting, onderwijs, welzijn en kinderopvang hand in hand gaan.

Seniorencomplexen moeten vrij zijn van parkeergelden.

Gehandicapten
Alle openbare gebouwen, markten en winkelcentra dienen voor iedereen toegankelijk te zijn, dus ook voor mindervalide die gebruik maken van een rolstoel of een rolator. De aanvraagprocedure voor een gehandicaptenparkeerkaart moet vereenvoudigd worden. Betrek een panel gehandicapten bij plannen die gehandicapten betreffen, op deze manier kan er vroegtijdig worden meegedacht over problemen waar gehandicapten tegen aan lopen, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgelost.

Parkeerbeleid
De Boven Y Partij is tegen lastenverhoging en vindt dan ook dat alle Noord Amsterdammers gratis moeten kunnen parkeren als er geen bewaking en/of serviceverlenend personeel aanwezig is.

De Boven Y Partij wil geen uitbreiding van betaald parkeren, maar wel blauwe zones waarbij 2,5 uur gratis kan worden geparkeerd.

Openbaar Vervoer
Als de metro in de komende periode in Amsterdam Noord gaat rijden, wil de Boven Y Partij er alles aan doen een verfijnd busnet met een grotere frequentie te realiseren. De bewoners van Noord zijn erbij gebaat wanneer ze van de ene kant van Noord naar de andere kant van Noord ook een goede verbinding hebben.

Infrastructuur
Openbare wegen, fietspaden en bruggen goed onderhouden. Bij sneeuwval en gladheid de wegen, brugdekken, fiets- en voetpaden strooien. De infrastructuur in onze oude wijken is niet geschikt voor het toenemende snelverkeer en draagt niet bij aan de belevenis van veilig woongenot. Elke woonstraat moet dan ook veilig ingericht zijn zodat de sociale cohesie gewaarborgd is en blijft, zodat jong en oud zich onbezorgd kunnen voortbewegen binnen hun leefomgeving. Een verkeersveilige leefomgeving, zoals 100% veilige fietsroutes, draagt bij aan de mobiliteit op de fiets wat bijdraagt aan een gezonder milieu. Een kind moet zich veilig kunnen bewegen op de route tussen huis, school en speelplaats! Aansluitpunten vanuit de woonwijken op de doorgaande transport routes voor snelverkeer moeten veilig en goed ingericht zijn, zodat er geen opstoppingen plaats vinden en ongewenst sluipverkeer teweeg brengt!

Flora en Fauna Landelijk Noord
Het W.H. Vliegenbos uitroepen tot een nationaal cultureel erfgoed met zeer grote beschermde status (het is een van de laatste Iepenbossen in Europa). De natuur in Amsterdam Noord dient uitgebreid te worden voor de weidevogels. De grondeigenaren dienen hiervoor een vergoeding te krijgen.

De vele groene plekken in de directe omgeving zijn allang verdwenen, kaalslagen van volwassen en volgroeide bomen is eerder standaard dan uitzondering, zonder dat het Stadsdeel Amsterdam Noord heeft voldaan aan de toezegging dit te compenseren.

Kleine groene ruimtes in bestaande wijken worden ontgonnen en volgebouwd met nietszeggende betonnen schoenendozen met bijbehorende tuinen ter grote van een postzegel. Een stukje groen in de directe nabijheid blijkt volgens onderzoek door de universiteiten van Glasgow en St. Andrews (UK) bij te dragen aan een gezonder er langer leven.

De Boven Y Partij streeft naar minimaal 16 vierkante meter openbaar groen per bewoner, echter gaat bestaand groen verloren bij nieuwbouw en rekent men deze 16 vierkante meter groen per bewoner alleen nog maar toe aan de nieuwe bewoners. De Boven Y Partij vindt dat dit anders moet en dat er uitvoering aan de regelgeving moet worden gegeven voor groencompensatie.

Het in één keer verwijderen van diverse grote gezonde bomen met een zeer belangrijke functie voor de luchtkwaliteit worden vervangen door een enkel jong boompje! Wij vinden dat we de grote bomen moeten behouden door verplaatsing en meer onderzoek moeten doen naar het behoudt van bomen binnen nieuwbouwgebieden. We moeten de grote groengebieden beschermen, groenstroken behoeden tegen oprukkend steen en ruimte blijven bieden aan flora en fauna!

Elektrische voertuigen moeten worden bevorderd in ons Stadsdeel.

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
De Boven Y Partij is niet tegen de bouw van koopwoningen, als de sociale huurvoorraad maar op pijl blijft. Doordat de grote hoeveelheden sociale huurwoningen in Noord door de woningbouwcorporaties in de verkoop zijn gezet, loopt het tekort aan betaalbare huurwoningen voor de doelgroep op. De door de woningbouwcorporaties te verkopen woningen, waren bedoeld om aan de zittende huurders te verkopen, maar uit de cijfers blijkt dit niet haalbaar. Deze woningen worden vaak gekocht door mensen die geen dure nieuwbouwwoning kunnen kopen. De Boven Y Partij is tegen de sloop van grote hoeveelheden betaalbare sociale huurwoningen in een tijd van steeds maar groter wordende woningnood. Bij sloop wordt er 70% koop- en 30% sociale huurwoningen voor teruggebouwd, waardoor de woningnood extra oploopt. Bij sloop wordt de bewoner vaak beloofd dat deze in de eigen buurt of elders in Amsterdam Noord een andere woning kunnen krijgen, dit is vaak niet mogelijk omdat de nieuw te bouwen woningen voor deze doelgroep niet betaalbaar zijn of dat er in Noord geen woningen beschikbaar zijn en de bewoner op deze manier Noord wordt uitgejaagd. De Boven Y Partij vindt dat dit in de periode 2010-2014 beter geregeld moet worden, zodat aan degene die in Noord willen blijven wonen ook deze mogelijkheid word geboden.

De Boven Y Partij is voor:
-     Toegang voor alle doelgroepen in iedere wijk om segregatie tegen te gaan
-     Participatie mogelijk maken van alle doelgroepen door het creëren van goede voorwaarden in Stadsdeel Amsterdam Noord
-     Leefbaarheid in iedere wijk bevorderen door het maken van goede afspraken met alle betrokken partijen
 
Woonboten
Wonen op het water is een woonvorm die al eeuwen bestaat. Juist daarom is de Boven Y Partij van mening dat ook zij evenveel recht hebben als degene die wonen op het land. Al jaren moeten de woonbootbewoners een gevecht leveren tegen het Stadsdeel Amsterdam Noord. Wij vinden dat de woonbootbewoners het recht hebben om mee te praten als het gaat over hun woonvorm. Het gebeurd helaas nog te vaak dat georganiseerde woonbootbewoners te laat betrokken worden en voor voldongen feiten komen te staan. De Boven Y Partij erkent de woonbootorganisatie als volwaardig gesprekspartner en vinden dat hun advies als zwaarwegend moet gelden.

Betrokkenheid
Met betrekking tot het onderwerp betrokkenheid, zal er voor de volledigheid een korte samenvatting worden gegeven van de punten die bovenstaand in het verkiezingsprogramma zijn besproken.

De Boven Y Patij is van mening dat er meer invloed moet zijn van bewoners op de uitvoeringsplannen bij de besluitvoeringplannen bij de wijkaanpak en dat bewoners vroegtijdig betrokken horen te worden bij stedelijke vernieuwing en renovatie. Ook dient het stadsdeel bewoners dicht bij het politieke besluitvormingsproces te brengen.

Er dient sprake te zijn van actieve ondersteuning van bewoners bij het uitblijven van handhaving. Er dient te worden geluisterd naar de jongeren en deze dienen voldoende ondersteuning te krijgen, opdat zij kunnen participeren in hun eigen projecten. Daarom is het zo belangrijk dat er met jongeren wordt gesproken in plaats van over jongeren.

Ouderen in Amsterdam Noord moeten betrokken worden bij de huidige en toekomstige plannen over de leefbaarheid in Amsterdam Noord en woonbootbewoners moeten betrokken worden om mee te praten wanneer het gaat over hun woonvorm.


 STEM LOKAAL IN HET STEMLOKAAL, STEM BOVEN Y PARTIJ

.